Konvergera och divergera

Orden konvergera och divergera dyker upp ibland. Då undrar man vad dessa ord kan betyda. De är ju inte precis vanliga. Detsamma gäller varianterna konvergent respektive konvergens och divergent respektive divergens. I detta inlägg ges förklaringar av vad orden står för och i vilka sammanhang man kan använda dem.

Vad betyder konvergera?

Con på latin betyder med (tillsammans) och vergere på latin betyder lutning. Tillsammans skulle det kunna betyda medlutning eller luta mot varandra.

Konvergera betyder ungefär stråla samman, närma sig varandra, sammanfalla eller överensstämma. Det handlar om att något blir mer likt, blir förenat eller blir förenligt.

black and white, architecture, structure, sky, skyline, glass, view, building, city, skyscraper, urban, wall, cityscape, panoramic, line, reflection, tower, office, landmark, facade, exterior, business, monochrome, modern, lines, design, symmetry, mirrors, new, center, scene, shape, convergence, midtown, financial, daylighting

Vad betyder divergera?

Dis på latin betyder mot (eller isär) och vergere betyder lutning. Tillsammans blir det motlutning eller luta ifrån varandra. I motsatt riktning.

Divergera betyder ungefär gå isär, avlägsna sig, skilja sig åt, vara olika eller vara oförenliga. Det handlar om att bli mer olika, avvika eller separera.

Konvergera och divergera är i regel varandras motsats. Begreppen konvergens och divergens förekommer inom fysiken (till exempel med ljusstrålar) och matematiken.

Konvergens och konvergent kommunikation

Inom kommunikatonsforskning finns det en teori som på engelska heter Communication Accommodation Theory. Denna teori baseras på antagandet att människor anpassar sitt sätt att kommunicera. Detta kan göras genom att konvergera eller genom att divergera.

Konvegens eller konvergent kommunikation är en anpassning i en människans kommunikation så att den blir mer lik kommunikation hos den man för tillfället kommunicerar med. Två nära vänner tenderar att konvergera när det interagerar. Personer som tillhöra samma subkultur konvergerar till varandra när de kommunicerar inom gruppen.

Att konvergera antas både inom Communication Accommodation Theory och även inom andra teorier få parterna att känna starkare band till varandra genom t.ex. identifikation.

Divergens och divergent kommunikation

Enligt samma teori som beskrivs ovan kan man anpassa sin kommunikation till att bli mer olik den man kommunicerar med. Detta är särskilt aktuell om man kommunicerar med någon men ogillar eller med någon som tillhör en annan gruppering. Då fyller det en funktion att avsiktligt kommunicera på ett något annorlunda sätt genom att signalera: "jag är inte som du" eller "jag hör inte till samma grupp som du".

Det finns anledning att tro att det är svårare att divergera än det är att konvergera. Det verkar ligga i vår mänslkliga natur att kunna beté oss som andra. Atta göra som du är att ha en tydlig förebild för sitt agerande. Att däremot avvika är möjligt men svårare därför att det inte finns något tydligt mål att sikta mot när man vill bli olika.

Konvergent och divergent tänkande

Inom psykologisk forskning, särskilt när det gäller kreativitetsforskning, studerar man konvergent och divergent tänkande.

Konvergent tänkande innebär att föra samman sådant som är känt för oss. Man beskriver ibland detta sätt att tänka som att "tänka inom boxen". Att tänka inom boxen är inte nödvändigtvis enkelt. Utmaningen är att man får kända fenomen, som normalt inte har med varandra att göra eller som bara vagd relaterar till varandra, att höra ihop.

Divergent tänkande innebär att tänka bortanför det kända, d.v.s. att leda tanken ifrån det man just håller på med. Detta beskrivs med ett uttryck som att "tänka utanför boxen". En metaforisk beskrivning skulle vara att man lämnar det kända och vandrar ut i det okända. När man i det okända lyckas ta sig upp på en höjd kan man blicka tillbaka på platsen man kom ifrån och ser då hur det kända och det nya hänger samman. Som ett inslag i den kreativa processen kan det divergena vara det nödvändiga steg som krävs för att generera helt nya idéer.

Kreativitet förutsätter i regel både konvergent och divergent tänkande. De olika sätten att tänka behövs i olika steg i den kreativa processen. Även om man lyckas tänka divergent behöver man tänka konvergent för att föra samman det nya med det gamla.

9 Jan 2021

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se