Betydelse

En sajt om semantik, begrepp och märkliga ord

Blogg

 

Vad betyder ledarskap?

15 jul 2021

Någonstans har vi alla en klar uppfattning om vad ordet ledarskap betyder då vi ständigt omges av både ordet och det som begreppet står för. Ändå finns det tillfällen då vi slås av viss osäkerhet. Vad betyder ledarskap egentligen? Var kommer ordet ifrån?

I detta inlägg ges en bakgrund till ordets delar och etymologi samt en definition av begreppet ledarskap.

Verbet att leda

Ledarskap har naturligtvis sitt ursprung i verbet att leda. Leda som verb kan ha flera betydelser. De tre som är mest relevanta i samband med begreppet ledarskap är:

 • Att hålla i och föra. Att konkret leda någon vid armen.
 • Att styra en individ eller grupp i viss riktning. Ha inflytande över vad individen eller gruppen gör.
 • Att vägleda, ledsaga, hjälpa, visa vägen.

Det finns en viss spännvidd i betydelse från att styra till att hjälpa

Att leda är att på något vis, genom att handgripligen föra någon i en riktning eller visa någon i en viss riktning, att påverka att en eller flera individer rör sig i en viss riktning. Det kan vara tankemässigt eller i en fysisk mening.

Ursprungligen kommer det svenska ordet leda från fornsaxiska som är den språkgren som tyskan, danskan, nederländska och engelska härstammar ifrån. På fornsaxiska heter det lēdian som i sin tur ligger till grund för isländska leiða, tyska leiten, engelska lead och svenska leda. Ordet lēdian betyder att gå. Det handlar dock inte om att gå i största allmänhet utan att gå i en viss riktning.

Intressant i sammanhanget är att leda är nära besläktat med ordet led. Led har flera betydelser men de två främsta i samband med att leda och ledarskap är följande betydelser:

Led = mellanrum, öppning, port

Led = väg, riktning, färd, resa

Om man tänker sig att ordet led(-a) är en avledning från någon av dessa betydelser av led kan det betyda något i stil med att skapa en öppning eller att gå i en viss riktning. En enkel tolkning är att leda betyder att gå på en väg. I en mer samtida tolkning skulle det betyda att gå på en väg tillsammans.

Vad betyder entitativitet?

4 jul 2021

Ordet entitativitet kommer från det engelska ordet entitativity. Det senare har skapats för att beskriva graden av sammanhållning i en grupp. Det svenska ordet entitativitet är väldigt ovanligt.

Entitativity kommer från det engelska ordet entity som betyder enhet. Entitativity borde därför betyda enhetighet, d.v.s graden av enhetighet hos en grupp. Hur mycket av en enhet gruppen är. En sammanhållen grupp är mer enhetig än en grupp som är splittrad. Notera att det är ordet enhetig och inte ordet enhetlig som används. Enhetighet och enhetlighet är inte samma sak. Enhetlig betyder likartad, likformig eller homogen. Enhetig betyder som en enhet, sammanhållen.

Hur bestämmer man entitativitet?

En grupp med hög entitativitet utmärks av:

 • En hög grad av interaktion (medlemmarna kommunicerar mycket sinsemellan)
 • Att det som gruppen gör uppfattas som viktigt
 • Gemensamma mål
 • Gemensamma utkomster (det gruppen åstadkommer tillsammans)
 • En hög grad av likhet
 • En relativt lång varaktighet
 • Lågt utbyte av medlemmar (få medlemmar kommer och går)
 • Relativt liten gruppstorlek

Det betyder att stora grupper har svårare för att uppnå hög sammanhållning. Ofta beror det på att det är svårare att hålla en hög grad av interaktion i en större grupp. Av alla de aspekter som listas är det interaktion som är den viktigaste faktorn för att uppnå hög entitativitet.

Vad är en triptyk?

25 jun 2021

En triptyk är något som består av tre delar. Vanligtvis en altartavla eller ett konstverk. Den mellersta av de tre delarna är i regel större med två mindre delar på var sin sida. Proportionerna är typiskt av ett sådant slag att man kan vika de två sidodelarna framför den centrala delen så att sidodelarna helt täcker mittendelen. Till ytan är då sidodelarna tillsammans lika stora som mittendelen.

Vad betyder triptyk?

Ursprungligen betyder triptyk tre skikt eller tre veck. Tri betyder tre och ptyk betyder skickt eller veck. Det kan också betyda att vika i tre eller vikta i tre. Det finns altartavlor i kyrkor som ser ut på detta vis och även målningar som används som altarskåp som ser ut så. Alla altarskåp består inte av målningar utan det kan vara etsningar eller träsnidningar. Ordet triptyk förekommer för första gången i svenskan under sent 1800-tal.

Kända triptyker

Ovan målning är en känd triptyk av Robert Campin, målad 1427 till 1432. Den utgör just ett altarskåp där de två yttre delarna kan vikas in och täcka mittendelen helt. Ett annat känt verk är The Garden of Earthly Delights av Hieronymus Bosch som målade den tredelade tavlan mellan 1495 och 1505. The Aino Myth av Akseli Gallen-Kallela är ett senare exempel som målades 1891. Målningen är en illustration till det finska nationaleposet Kalevala.

 

 

Vad menas med idiolekt?

28 maj 2021

Ordet idiolekt är besläktat med ord som dialekt och sociolekt.

Det handlar för det första om språket och våra kommunikativa uttryck. I det avseendet befinner sig idiolekt inom samma område som dialekt och sociolekt.

För det andra rör det sig om en variant av ett språk. Även här är det mycket som är gemensamt med dialekt och sociolekt.

Det som är utmärktande för just idiolekt är att det används på individnivå. En individ har ett unikt sätt att uttrycka sig jämfört med andra individer både inom den egna gruppen och i andra grupper. Detta kan man identifiera trots att individen pratar samma språk som andra i omgivningen och att individen tillhör samma kultur.

En individs idiolekt färgas av en rad faktorer:

1. Det ordförråd man använder är en blandning av de ordförråd som närstående ofta använder och då avses t.ex. familj, vänner och arbetskollegor.

2. En mix av riksspråket, dialekt, hur medlemmar i familjen uttalar, vissa svårigheter med att frambringa särskilda språkljud samt personliga preferenser påverkar hur vissa ord uttalas.

3. Hur ord och gester koordiners inom kulturen, inom familjen och beroende på t.ex. kön vilket bestämmer om det rör sig om stora rörelser, små rörelser, intesiva rörelser eller långsamma rörelser.

4. Hur individen och de närmaste tänker i relation till språket. Vi använder delvis språket som ett tankeredskap och i den bemärkelsen uttrycker vi våra tanker genom orden och gesterna. Människor i omgivningen, d.v.s. kulturen, familjen, vänner påverkar hur vi tänkar och därmed hur vi uttrycker tankar med ord och gest.

Även om en individ i mycket är en produkt av sin omgivning när det gäller språket finns det mindre variationer som är unika för individen.

Vad betyder uttrycket Kontanter är kung?

19 mar 2021

Uttrycket “Kontanter är kung” har översatts från engelskans “Cash is king”. Uttrycket återspeglar tron om att kontanter är värdefullare än andra former av investeringar, som aktier. Du har troligen hört uttrycket “Kontanter är kung” förut, och själva betydelsen bakom meningen är inte svår att förstå. Men hur populariserades denna fras?

Vad menas med “Kontanter är kung”?

Kontanter är kung är en fras som används för att uttrycka kontanters överlägsenhet över andra tillgångar. Uttrycket härstammar från den tid då kontanter var den mest använda betalningsmetoden. Tiderna förändras dock, rapporterar till exempel Spin Casino. Detta online casino konstaterar att många casinon slutar att acceptera kontanter för att få enklare bokföring och på grund av stöldrisken, och digitala former av betalning blir den nya standarden. Dessa nya typer av betalningar är både snabbare och säkrare än kontanter.

Frasen håller därför på att dö ut, allt eftersom nya betalningsmetoder populariseras och kontanter inte är den mest användbara formen av pengar. Kanske har de varit kung vid en tidpunkt, men kontanter tappar mer och mer makt, inte minst i Sverige. Sverige är faktiskt längst fram inom trenden att skapa ett kontantfritt samhälle och slutar nu att acceptera kontanter i många fysiska butiker. Det beräknas att Sverige kommer vara det första kontantfria samhället redans 2023.

Konvergera och divergera

9 jan 2021

Orden konvergera och divergera dyker upp ibland. Då undrar man vad dessa ord kan betyda. De är ju inte precis vanliga. Detsamma gäller varianterna konvergent respektive konvergens och divergent respektive divergens. I detta inlägg ges förklaringar av vad orden står för och i vilka sammanhang man kan använda dem.

Vad betyder konvergera?

Con på latin betyder med (tillsammans) och vergere på latin betyder lutning. Tillsammans skulle det kunna betyda medlutning eller luta mot varandra.

Konvergera betyder ungefär stråla samman, närma sig varandra, sammanfalla eller överensstämma. Det handlar om att något blir mer likt, blir förenat eller blir förenligt.

black and white, architecture, structure, sky, skyline, glass, view, building, city, skyscraper, urban, wall, cityscape, panoramic, line, reflection, tower, office, landmark, facade, exterior, business, monochrome, modern, lines, design, symmetry, mirrors, new, center, scene, shape, convergence, midtown, financial, daylighting

Vad betyder divergera?

Dis på latin betyder mot (eller isär) och vergere betyder lutning. Tillsammans blir det motlutning eller luta ifrån varandra. I motsatt riktning.

Divergera betyder ungefär gå isär, avlägsna sig, skilja sig åt, vara olika eller vara oförenliga. Det handlar om att bli mer olika, avvika eller separera.

Konvergera och divergera är i regel varandras motsats. Begreppen konvergens och divergens förekommer inom fysiken (till exempel med ljusstrålar) och matematiken.

Vad betyder kontext?

23 nov 2020

Du har säkert stött på ordet kontext vid ett flertal tillfällen. Du kanske undrar vad det betyder, eller är osäker på dess betydelse i ett visst sammanhang. I detta inlägg ges en fullständig förklaring av ordet kontext.

Betydelse och etymologi

Vanligtvis betyder kontext sammanhang, situation eller omständighet. Om man bryter ner ordets två delar, kon och text, är den ursprungliga betydelsen med text eller tillsammans med text. Kon kommer från latinets con som betyder med. Text kommer från latinets textus/textum som betyder vävnad eller att väva och kan jämföras med ordet textur (ett materials struktur och yta). I språksammanhang betyder text en sammansättning av ord. Kontext kan därför förklaras som en text och det den kommer tillsammans med. En text, kort eller lång, finns inte i ett vakuum. Det är svårt att förstå en text utan kringinformation.

Ordet kontext finns dokumenterat i det svenska språket sedan 1600-talet. Det har motsvarigheter i engelskan (context), franskan (contexte) och latin (contextus) med samma betydelser. I det engelska språket har ordet context förekommit sedan 1400-talet. Den engelska användningen kommer i sin tur från latinet som är ursprunget.

Begreppt kontext används inom litteraturvetenskap, språkvetenskap, kommunikationsvetenskap och semiotik samt i en rad samhällsvetenskaper och beteendevetenskaper. Kontex har lite olika användning beroende på vilken vetenskalig disciplin det förekommer i.

Exempel på hur ord påverkas av sin kontext

Ords betydelse bestäms av i vilket sammanhang det förekommer. Detta sammanhang kan vara ett textstycke där ordet ingår eller så kan det vara en större situation med mer information som bestämmer ordets betydelse.

Ordet röst har olika betydelse beroende på i vilket textsammanhang det ingår. Titta på följande två exempel:

Han pratade med hög röst som om han var arg.

Hon bestämde sig tidigt för att lägga sin röst på samma parti som i tidigare val.

Väldigt många ord kan vara tvetydiga. Vilken betydelse det är som gäller bestäms av de omgivande orden som utgör det specifika ordets kontext. Betydelsen av ordet röst framkommer tydligt av dessa sammanhang.

En hel mening får också sin betydelse ifrån det sammanhang det ingår. Här följer ett exempel på där en och samma fras får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används och framför allt vem i sammahanget som uttalar frasen. Detta är ett typiskt sätt att använda kontext inom socialpsykologi och kommunikationsvetenskap.

En anställd kommer in i sin chefs rum. Chefen säger: "var så god och sitt".

En anställd kommer in i sin chefs rum. Den anställde säger: "var så god och sitt".

I det första sammanhanget är det ägaren av rummet som är en artig värd och erbjuder besökaren att sitta. I det andra sammanhanget är det besökaren som uttalar orden vilket är ovanligt och kan tolkas som aggressivt. Detta gäller trots att frasen inleds med "var så god" som är ett vänligt uttryck. Om allt dessutom sägs med bestämd röst uppfattas den anställdes ord som en provokation och en annonsering om att den anställde är missnöjd och ska tillrättavisa sin chef. I dessa två scener finns det en rad tysta regler om att vara värd och gäst respektive om att vara chef och anställd. Dessa regler, tysta eller ej, utgör en central del av kontexten.

Snöbollseffekten, dominoeffekten och andra metaforiskt beskrivna effekter

1 nov 2020

Vad är det för skillnad på snöbollseffekten och dominoeffekten? Vad innebär det att en effekt är metaforiskt beskriven? Dessa frågor och någon till ska besvaras i detta inlägg.

De namngivna effekterna nedan är några få av väldigt många kända effekter. Nedan effekter har valts ut därför att de har ett släktskap i dess skeenden och utfall samt att de har metaforiska benämningar.

Inlägget avslutas med ett exempel där nedan beskrivna effekter används.

Snöbollseffekten

Tänk dig att du står högt uppe i en sluttning när det är snö på marken. Du kramar en snöboll som får plats i din ena hand. Sedan släpper du snöbollen och låter den rulla nedför sluttningen. För varje varj den snurrar fäster det sig ny snö på bollen och den blir successivt större. Ju större den blir desto mer snö fastnar. Snöbollen blir efter en stund snabbt mycket större för varje varv. När den till slut har rullat färdigt kan den vara över en meter i diameter beroende på hur lång sluttningen är.

Med enkla ord beskriver SAOB snöbollseffekten som: ett oavbrutet ökande eller ett ständigt stegrande av något.

Snöbollseffekten kan sägas vara exponentiell då tillskottet av snö på varje varv är mer än dubbelt av hur stor ökningen var vid föregående varv. Detta förklarar varför en utveckling är kraftigt ökande.

Respirera och respirator

18 okt 2020

I tider av coronapandemi pratas det ofta om att patienter som får intensivvård tillfogas en respirator. Eftersom ordet är förbundet med ordet respirera kommer båda dessa ord att förklaras i denna text.

Vad betyder respirera?

Att respirera betyder att andas. Det kan också betyda att andas ut eller att hämta andan. Ordet har funnits i det svenska språket sedan 1700-talet eller möjligtvis tidigare. Ursprunget är det latiska ordet spirare som just betyder att andas. När man lägger till re till spirare borde det betyda att åter andas eftersom re betyder åter (jämför med orden tur och retur). Därmed är det fullt rimligt att respirera också betyder att återfå andan eller att åter kunna andas.

En annan synonym är att ventilera. I vardagstal tänker vi oss att ventilera är när vi får in ny och fräsch luft i ett rum genom att öppna ett fönster eller sätta på ventilationen. Principen är liknande när vi andas då vi byter ut luften i våra lungor mot ny och fräsch luft. Ordet ventilera förekommer t.ex. i ordet hyperventilera som betyder att andas häftigt eller att andas så att man får för mycket syre i blodet och i cellerna.

Vad betyder respirator?

I det svenska språket har ordet respiratör förekommit med i stort sett samma betydelse. En respirator är någon form av hjälp vid andning. Betydelsen kan vara ganska bred. När man jämför med engelskan kan det dessutom råda viss förvirring eftersom respirator har en specifik delbetydlese av det svenska ordet respirator medan ordet ventilator ofta betyder det vi menar med respirator i samband med covid-19.

Vad betyder Molo?

1 okt 2020

Molo är ett ganska spritt ord även om det kan uppfattas som relativt ovanligt. Det förekommer i Danmark, Norge och Sverige med ungefär samma betydelse. Ordet förekommer också i andra delar av världen.

I detta inlägg presenteras några av de vanligaste betydelserna och förekomsterna av ordet molo. Eftersom förekomsten är spridd blir det olika exempel.

Det verkar som att ordet molo har kopplingar till vatten på flera språk och i flera världsdelar. Molo är också ett namn på varumärken, personer och grupper.

Molo med skandinavisk betydelse

Molo har i stort sett samma betydelse i Norge, Danmark och Sverige. De vanligaste synonymerna är vågbrytare och hamnpir. Det är en konstruktion av sten eller betong som fungerar som fördämning eller barriär vid ett hamninlopp. Andra synonymer är därför fördämning och hamnarm. Ordet verkar också i äldre betydelse mer allmänt innebära ett skydd för hamnen även i form av en fästning som skyddar mot angrepp.

Ett exempel på en molo i form av en vågbrytare av sten

Ordet har funnits i Sverige sedan 1700-talet. Det finns släktlingar till ordet från Holland, Spanien och Portugal med motsvarande betydelse. Det är troligt att ordet har lånats in till skandinavien från dessa länder. Ursprunget är troligtvis det latinska ordet moles. Ordet har bl.a. haft betydelsen sten, hög eller pir.

Molo som varumärke för barnkläder

2003 bildades det danska klädmärket molo. Eftersom det är ett skandinaviskt märke kan man tänka sig att det har en betydelse som är kopplad till det skandinaviska ordet. Så är det inte. Namnet molo är helt enkelt en sammansättning av de ursprunliga grundarnas förnamn. Grundarna heter Mogens Jepsen och Louise Frederiksen. De tog de två första bokstäverna i förnamnet och slog ihop dem. Mo + Lo = Molo.

De själva tillskriver inte någon annan betydelse till namnet. Molo står som varumärke för färgstarka barnkläder med härliga mönster i skandinavisk design. Eftersom kläderna sticker ut är det för barn som vill och vågar synas.

Molo är idag ett av europas största klädföretag för barn och därför finns det en efterfrågan också på namnet och dess betydelse.

Meteorologi, är det läran om meteorer?

11 sep 2020

Frågan i rubriken är inte så dum som den först kan verka. Allt hänger på vad ordet meteor betyder.

Ordet meteor har flera betydelser

Vi tänker oss att meteor betyder en interplanetär himlakropp. Det vill säga ett fysiskt fenomen som inte hör till en planets omloppsbana eller atmosfär. Vi uppfattar dessa meteorer med blotta ögonen när meteoren kommer in i atmosfären från rymden.

Ordet meteor kommer ifrån grekiskans meteoros som ungefär betyder i luften befintlig. Om man tittar på ordet meteor i Svenska Akademins Ordbok (SAOB) finns det två betydelser av ordet meteor.

Den första betydelsen är atmosfäriskt fenomen i form av en atmosfärisk kropp av vilket slag som helst t. ex. en storm, nederbörd, åska eller en regnbåge. Meteor kan i linje med det som listas också betyda lufttecken. Denna första betydelse ligger nära det grekiska ursprungsordet.

Den andra betydelsen av meteor är en fysisk och astronomisk kosmisk kropp som tränger in i jordens atmosfär och vid inträdet bidrar till ett ljusfenomen på grund av friktionen som uppstår i atmosfären som är tätare än det "tomrum" som ligger utanför jordens atmosfär. Här kan man också tala om något i luften befintligt.

Meteorologi är läran om väder

Om vi håller oss till det ursprungliga grekiska ordet meteoros och den första betydelsen av meteor i det svenska språket blir betydelsen av meteorologi läran om det som finns i luften, då logi betyder lära eller lära om.

Meteorologi står ursprungligen i det svenska språket för läran om luftfenomen. I vardagstal menar vi läran om luftens rörelse som med ett annat ord heter väder. Väder är ett ganska komplext ord så läran om väder kan innefatta mängder av fenomen i atmosfären.

Var kommer ordet Spa ifrån?

10 aug 2020

Ordet Spa kommer från den Belgiska orten Spa, som var en av de allra första och mest välkända kurorterna i världen. Ibland så påstås det felaktigt att ordet spa iställer skulle vara en förkortning av det latinska uttrycket "salus per aquam" som översatt till svenska ungefär betyder "hälsa genom vatten", men så är alltså inte fallet.

En av de vanligaste orsakerna till att många förknippar spa med just det gamla antika Grekland eller Romartiden var just att många i över- och medelklass från dessa kulturer ofta besökte de populära badhusen.

Idag så är det därmot inte så vanligt att många förknippar ordet spa med den Belgiska orten utan där man istället tänker på spa som en spainrättning eller kuranstalt. Idag så är det dessutom vanligt att många semesteranläggningar och hotell är nischade som rena spaanläggningar eller att man har en avsatt avdelning med ett tillhörande spa och en skön massagebänk att koppla av på.

Det blir också allt vanligare att fler och fler dagspa:n och salonger kallar sig för spa. Oavsett vilken typ av Spa som man idag talar om så har de alla en hel del saker gemensamt.

På större spaanläggningar så erbjuds alltid flera olika typer av vattenterapi. Du kan ofta välja på varma bad i olika temperaturer och med olika behandlingssyften. Utöver detta så finns oftast en rad olika bastubad att välja mellan och en eller flera relaxavdelningar att koppla av i en skön spabadrock i.

Det som både större spaanläggningar och mindre dagspa:n nästan alltid har gemensamt är att de även erbjuder ett urval av olika spabehandlingar.

Vad betyder spunk?

2 aug 2020

Ordet spunk finns inte i SAOB eller SAOL. Det är inget officielt ord i det svenska språket. Ändå har de flesta svenskarna vuxit upp med ordet.

I Sverige kommer ordet spunk från Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump i Söderhavet som publicerades 1948. I kapitel tre "Pippi hittar en spunk" berättar Pippi för sina vänner, Tommy och Annika, att hon har hittat på ett ord. Ordet är Spunk. Hon vet dock inte vad ordet betyder så de ger sig ut för att leta efter en spunk.

Vad är en spunk?

Trots en längre tids sökande hittar Pippi ingen spunk. När de kommer hem ser de en skalbagge på verandan som de nästan trampat på. Där är spunken!

”Tror du inte, jag känner igen en spunk, när jag ser honom”, säger hon. ”Har du nånsin sett nånting så spunkaktigt i ditt liv?”

Svaret på frågan är att en spunk är en slags skalbagge.

Vad är en lyckost?

21 jul 2020

Har du funderat på varför det heter lyckost? Det är ett väldigt konstigt uttryck, eller hur? Vadå ost? Är det en ost som för tur med sig?

Den vanligaste användningen av ordet har den ungefärliga betydelsen turgubbe (eller turgumma). En lyckost är någon som har tur. Det är sannolikt den betydelsen online-casinot lyckost.se tänker sig att deras namn står för.

Det finns också en del snarlika varianter: lyckans ost, lyckos, lyllo. Lyckos är t.ex. ett bostadsbolag som vill signalera att man har tur som får bo i deras hus för då har man verkligen hittat hem. Artisten Nanne Grönvall har skrivit och framfört en sång som heter Lyckos dig. Ursprunget, för att hitta den rätta betydelsen, är inte lyckost utan lyckans ost.

Varför heter det SMS-lån?

6 jul 2020

Det pratas om SMS-lån i omgångar men det är inte helt uppenbart vad SMS-lån betyder. Varför heter det SMS-lån?

Vad betyder SMS-lån?

SMS-lån är inte ett befintligt ord i Svenska Akademins Ordbok (SAOB) eller i Svenska Akademins Ordlista (SAOL). Ändå är det ett begrepp som har använts länge. Närmare bestämt sedan 2006. Att ansöka om lån och få lån via mobiltelefonen har dock varit möjligt i Sverige sedan 1990-talet.

SMS-lån står alltså för att ansöka om lån snabbt via SMS (short message service) på telefonen. I början handlade det just om korta textmeddelanden via mobilen. Idag går det att ansöka om lån på andra sätt som är textbaserade men det finns olika varianter som inte involverar text.

I USA heter deras motsvarighet Payday loan men det finns alternativa termer som t.ex. short term loan. Det finns ingen antydan i namnet att det involverar korta textmeddelanden eller en mobiltelefon. Där har förekomsten av sådana lån funnits mycket längre men har ändå varit en ovanlig företeelse före 1990-talet.

Idag finns det ingen egentlig anledning att kalla det SMS-lån eftersom relativt få fall baseras på SMS. Ett annat gångbart namn för denna typ av lån är snabblån, vilket faktiskt säger en hel del om vad det är som utmärker denna sorts lån.

← Äldre inlägg

 

 

 

 

kulturbloggar.nu

 

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Reggad på Commo.se