Vad betyder ledarskap?

Någonstans har vi alla en klar uppfattning om vad ordet ledarskap betyder då vi ständigt omges av både ordet och det som begreppet står för. Ändå finns det tillfällen då vi slås av viss osäkerhet. Vad betyder ledarskap egentligen? Var kommer ordet ifrån?

I detta inlägg ges en bakgrund till ordets delar och etymologi samt en definition av begreppet ledarskap.

Verbet att leda

Ledarskap har naturligtvis sitt ursprung i verbet att leda. Leda som verb kan ha flera betydelser. De tre som är mest relevanta i samband med begreppet ledarskap är:

 • Att hålla i och föra. Att konkret leda någon vid armen.
 • Att styra en individ eller grupp i viss riktning. Ha inflytande över vad individen eller gruppen gör.
 • Att vägleda, ledsaga, hjälpa, visa vägen.

Det finns en viss spännvidd i betydelse från att styra till att hjälpa

Att leda är att på något vis, genom att handgripligen föra någon i en riktning eller visa någon i en viss riktning, att påverka att en eller flera individer rör sig i en viss riktning. Det kan vara tankemässigt eller i en fysisk mening.

Ursprungligen kommer det svenska ordet leda från fornsaxiska som är den språkgren som tyskan, danskan, nederländska och engelska härstammar ifrån. På fornsaxiska heter det lēdian som i sin tur ligger till grund för isländska leiða, tyska leiten, engelska lead och svenska leda. Ordet lēdian betyder att gå. Det handlar dock inte om att gå i största allmänhet utan att gå i en viss riktning.

Intressant i sammanhanget är att leda är nära besläktat med ordet led. Led har flera betydelser men de två främsta i samband med att leda och ledarskap är följande betydelser:

Led = mellanrum, öppning, port

Led = väg, riktning, färd, resa

Om man tänker sig att ordet led(-a) är en avledning från någon av dessa betydelser av led kan det betyda något i stil med att skapa en öppning eller att gå i en viss riktning. En enkel tolkning är att leda betyder att gå på en väg. I en mer samtida tolkning skulle det betyda att gå på en väg tillsammans.

Ledarskap = ledare + skap

Ledarskap är en sammansättning av orden ledare och skap. Det blir därför ledareskap eller ledarskap när man tar bort e:et i mitten som inte fyller någon direkt funktion. Båda varianterna finns dock i svenskan.

För att förstå ordet ledarskap behöver man få en bättre förståelse för dess delar.

Ledare

Ledare står för den eller de som leder. I SAOB står det att en ledare är någon som leder en eller flera andra på en viss väg eller i viss riktning. På Wikipedia står det att "en ledare är en person som strukturerar och överblickar arbetet och/eller levernet i en grupp människor." I Wiktionary står det att en ledare är en "person som bestämmer över och/eller handleder en individ eller en grupp av individer".

Detta är en ganska allmän uppfattning om vad en ledare är. I någon mån rör det sig om en grov förenkling eller en ren felaktighet. Det många sorters ledare och alla passar inte in i ovan beskrivningar. Titta på listan av möjliga ledare:

 • Lagledare
 • Arbetsledare
 • Gruppledare
 • Projektledare
 • Kursledare
 • Handledare
 • Partiledare
 • Insatsledare
 • Flockledare
 • Programledare
 • Opinionsledare
 • Lekledare
 • Körledare
 • Företagsledare
 • Försöksledare
 • Ungdomsledare
 • Gängledare
 • Sektledare

En bättre förklaring av vad en ledare är lyder så här:

En ledare kontrollerar, utan att nödvändigtvis vara kontrollerande, en process som en eller flera individer bidrar till. Då flyttar fokus från vad ledaren gör med individen eller gruppen till att ledaren har koll på processen, d.v.s. vad som görs och sker. Denna beskrivning passar på alla typer av ledare i listan ovan.

-skap

Suffixet eller efterledet -skap förekommer i många olika typer av ordbildningar. Det kan vara allt från beredskap och gemenskap till kunskap och ledarskap. Betyder då orddelen -skap samma sak i alla kombinationer som det förekommer i?

Ordledet -skap verkar ha två grundläggande betydelser:

1. Beskaffenhet

2. Att skapa, skapelse

Den första betydelsen anger att något är av ett visst slag, på ett visst sätt, har en viss egenskap eller uppsättning egenskaper eller är på ett visst vis.

Ledarskap skulle i så fall betyda att man leder på ett visst vis eller att ledandet har en viss beskaffenhet. Man kan i en förlängning tänka sig att ledarskap är en beteckning som ska säga något om att leda. Om man då säger: "Mitt ledarskap är målorienterat" så är det en precisering av vad man kan säga om att leda.

Den andra betydelsen som har med skapande att göra är mer processorienterad. Ordledet -skap kommer då ifrån ordet skapa vilket ursprungligen betyder att forma men senare också har kommit att betyda dana, bilda, frambringa, åstadkomma, orsaka att något blir på ett visst vis och slutligen att ge upphov till något.

Med den ursprungliga betydelsen av skapa skulle då ledarskap betyda att leda genom att forma alternativt att leda så att något åstadkoms alternativt leda så att något blir på ett visst vis. Det senare är snarlikt att leda mot ett visst mål vilket är vanligt förekommande i många definitioner av ledarskap.

Det svenska ordledet -skap kommer ifrån det fornanglosaxiska ordet -skepi som också är upphov till tyskans -schaft (och dessförinnan fornhögtyskans -scaf) och engelskans -ship (och dessförinnan fornengelskans -sceap). Det finns alltså en naturlig koppling mellan svenskans -skap och närbesläktade språks suffix. Ordet -skepi och ordet -ship antyder att det skulle kunna ha något med skepp att göra. Några sådana antaganden görs inte i befintliga källor. Annars skulle man kunna tro att det handlar om att styra ett skepp, vilket kan vara knepigt på öppet vatten, eller att det rör sig om det främsta skeppet i en armada på väg mot samma destination.

Med denna etymologiska bakgrund är det inte konstigt att svenskans ledarskap och engelskans leadership är sammansättningar av två ordled som ursprungligen har i stort sett samma betydelse i de respektiva språken.

Ordet ledarskap och dess ursprung

Ordet leda och ordet ledare har förekommit i svenskan sedan 1500-talet. Ordet ledarskap är dock något yngre. Det har funnits i svenskan sedan andra halvan av 1800-talet. I det engelska språket har leadership funnits sedan 1820-talet. Andra hävdar att den första gången ordet användes var 1765. Orden leda och ledare härstammar inte från andra språk. På latin heter det ducere och motsvarande ord för ledarskap är conducere. Det är inte orden som sådana som har givit upphov till svenskans leda/ledare och engelskans lead/leader men innebörden i andra språkgrupper är snarlik.

Naturligtvis har ledare och ledarskap som aktivitet förekommit mycket länge i människans historia. Människor har alltid organiserat sig i grupper och någon eller några i gruppen har gått före, visat vägen eller styrt andra i en viss riktning.

Ordet ledarskap har många betydelser. Vilken betydelse man väljer beror på i vilket sammanhang man använder ordet ledarskap eller vilken typ av ledarskap man pratar om:

 • Att ge direktiv
 • Att ge kommando
 • Att guida
 • Att lotsa
 • Att transformera (förändra)
 • Att underlätta (facilitera)
 • Att orkestrera (få delar att fungera tillsammans)
 • Att hålla andra i ledband

Det finns naturligtvis många fler. De är alla ett uttryck för sin tid. Det betyder att det kommer betydelser eller användningar av ordet ledarskap med nya innebörder i framtiden.

En definition av ledarskap

Några grunddefinitioner av ledarskap lyder:

Förhållandet att vara ledare (SAOB)

Inflytande som en ledare utövar på en grupp människor (Wiktionary)

Förmågan hos någon att leda andra (eng. The capacity of someone to lead others.) (Wiktionary)

Att vara i en position att leda (Richard Kelly)

En ledares position (eng. position of a leader, command = första gången ordet leadership användes i skrift; se etymonline)

En av de mest gångbara definitionerna av begreppet ledarskap lyder:

Ledarskap är en process där en individ försöker påverka en grupp av individer att uppnå ett gemensamt mål.

Denna definition kan många hålla med om men den har naturligtvis sina begränsningar. Det är inte alla som menar att ledarskap handlar om en individ. Det kan röra sig om en ledningsgrupp eller ett distribuerat ledarskap. Det är inte heller alla som går med på att en ledare påverkar andra eller är överens om hur denna påverkan kan se ut.

Bidra gärna med din egen definition i kommentarsfältet.

 

15 Jul 2021

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se