Betydelse

En sajt om semantik, begrepp och märkliga ord

Blogg

 

Sida 2

Varför heter det bångstyrig?

29 jun 2020

Skulpturen heter flicka med bångstyrig kalv

När man tänker lite på det är ordet bångstyrig ganska märkligt. Det är egentligen inte betydelsen som är märklig. De flesta som pratar svenska vet vad bångstyrig betyder. Det är ordets sammansättning som är udda.

Ordet består av delarna bång och styrig. Vad betyder de, till att börja med, var för sig?

Ordet bångs betydelse

Ordet bång har släktingar i Norden. Det är troligt att det usrpungliga ordet är bol från islänskan som betyder skada eller olycka. I fornnordiskan har bol senare blivit bal och ball. Föregångare till bångstyrig var balstyrig och ballstyrig.

På danska har vi en annan släkting till bång, nämligen bang. Bang betyder orolig eller rädd. I Sverige har vi sedan tidigt 1600-tal använt ordet bång med betydelsen rädd och ängslig. Samtidigt har bång under ungefär samma period använts med betydelsen bekymmersam, svår, och besvärlig.

En slutsats är att bång, när det står tillsammans med styrig, framför allt betyder svår.

Ordet styrigs betydelse

Ordet styrig finns dokumenterat sedan 1500-tal med betydelsen styrbar, foglig eller som kan styras. Även ostyrig har förekommit lika länge och betyder något som inte kan styras eller är svårt att styra.

Ordet bångstyrigs betydelse

Ordet bångstyrig betyder helt enkelt något som är svårt att styra. Vanligt förekommande synonymer idag är:

 • Svår att kontrollera
 • Bråkig
 • Oregerlig
 • Svårhanterlig
 • Motsträvig
 • Otämjd

När man tittar på i vilka sammanhang ordet bångstyrig har använts förekommer tidigt dessa fall:

 • En bångstyrig häst
 • Bångstyriga och skamlösa kvinnor
 • En sådan bångstyrig flickunge
 • Bångstyriga lockar
 • Bångstyrigt modersmål

Man kan notera att män och pojkar inte var bångstyriga. Det gäller framför allt djur och kvinnor/flickor. Ska man tolka det som att det är en egenhet som gäller vissa snarare än andra? Har vi någon preferens idag? Använder vi ens ordet bångstyrig längre?

Om du hör någon äldre använda ordet vet du nu i alla fall var det kommer ifrån.

Vad betyder hack, hacka och hackare?

28 jun 2020

Ordet att hacka har blivit allt vanligare, framför allt i engelsk litteratur där de delvis har lämnat vår smalla föreställning om att det handlar om att bryta sig in i ett datorsystem på olovligt vis eller att det ens har med programmering att göra.

Om du för ett ögonblick glömmer vad du tror att hack, hacka och hackare (eller hacker) är så kan du här få en bredare och, för oss svenskar, nyare betydelse.

Betydelsen av hack

Hack eller ett hack betyder lösningen på ett problem. Det rör sig ofta om en lösning som är förvånansvärt enkel och som du inte hade kunna föreställa dig innan lösningen plötsligt dyker upp.

Ett hack är ganska vanligt bland programmerare men vem som helst kan stöta på ett problem och hitta hacket.

Inom hackerkulturen som startade vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) betyder ett hack ungefär ett trick, ett skämt (practical joke) eller en kreativ innovation som uppvisar geni och smarthet. Det finns en handbok för studenter som läsar vid MIT idag och däri kan man hitta ett särskilt kapitel om etikett för hur man utför ett hack. Att utföra ett hack uppmuntras med andra ord eftersom det är en del av universitetets tradition och kultur men det ska ske inom vissa ramar.

Vidare kan man se att ett hack är kopplat till något lustfyllt och undersökande. Man antar en utmaning genom sitt hack och man efterlämnar en känsla av förundran hos andra.

Det finns en motsägelse i hur ordet hack används. I förhållande till en vardaglig tolkning kan ovan användning av ordet hack uppfattas som ointuitivt. Hack används i vissa sammanhang tillsammans med det engelska ordet gap som kan översättas till glipa, spricka, reva, klyfta, lucka eller mellanrum. När man använder en hacka (eller spade, yxa eller kniv) skapar man en spricka. När man utför ett hack överbryggar man, eller lagar, sprickan. Tvärt emot vad man alltså kan tro skapar man inte en spricka med ett hack utan man täpper igen det.

På bilden ovan syns ett håll i ett stickat material. Ett hack är en lösning på hur man täpper till hålet, eller med andra ord lagar det. Hacket är alltså inte hålet, inte lagningen utan lösningen på hur man går tillväga för att laga hålet. Ett hack är steget emellan problemet och när problemet inte finns kvar. På bilden står det "före" respektive "efter". Ett hack har skett däremellan.

Vad betyder distal och proximal?

7 jun 2020

Vissa ord dyker upp ibland och man vet inte riktigt vad de betyder. Samtidigt kanske man inte känner att man behöver veta för stunden. Sedan dyker ordet upp igen ett år senare och man börjar fundera igen. Orden distal och proximal är ord som sällan förekommer i det svenska språket men som man kanske ändå vill veta betydelsen av.

Vad betyder distal?

Distal betyder på avstånd. I Svenska akademins ordbok står det att distal betyder längst bort belägen. Ett synonymt ord för oss är perifert. I båda fallen måste det finnas ett centrum att förhålla sig till. Det som är distalt befinner sig långt ifrån centrum. Distal kan också betyda den bortre.

Vad betyder proximal?

Proximal betyder nära. I svenska akademins ordbok står det att proximal betyder närmast. Alltså det som är centralt eller närmast centrum. Proximal kan också betyda den närmre.

Särskilda användningsområden

Utvecklingspsykologi

Inom psykologi används ordet proximal utvecklingszon inom utvecklingspsykologi. En direkt översättning av proximal utvecklingszon är närmaste utvecklingszon. Här görs en jämförelse med den aktuella utvecklingsnivån och det som barnet är på väg att utveckla härnäst. Användningen av distal utvecklingszon förekommer inte men skulle då betyda det som man har längst ifrån sin nuvarande utvecklingsnivå att i en avlägsen framtid möjligtvis kunna utveckla.

Perceptionspsykologi

Inom perceptionspsykologi pratar man om distala sinnen och proximala sinnen. Distala sinnen utgörs av syn, hörsel och luktsinnet. Den gemensamma faktorn är att man med dessa sinnen kan detektera saker på avstånd. Man kan se saker långt ifrån sig, man kan höra saker långt bort och man kan känna dofter på avstånd.

De proximala sinnena kräver närkontakt för att sinnesreceptorerna ska aktiveras. Det handlar om känsel och smak. För att känna beröring måste något komma i direkt kontakt med huden. För att man ska känna smak måste det man smakar komma i direkt kontakt med smaklökarna på tungan.

För vissa används termerna distal och proximal på ett något annorlunda sätt. Ett distalt objekt står då för det ting i världen som ursprungligen ger upphov till en sinnesupplevelse medan det proximala står för själva aktiveringen av sinnescellerna. Om man ser en stol på avstånd är stolen ett distalt objekt som genom sin existens gör att vi kan se den. De ljuspartiklar som färdas från stolen till vår näthinna blir proximala när de koliderar med ett antal sinnesceller som aktiverar nervsystemet.

Distala objekt är bara relevanta för de sinnen som fungerar på avstånd. När man pratar om känsel och smak är det som orsakar sinnesupplevelsen och det som aktiverar sinnescellerna samma sak. Därför kan man även med denna betydelse prata om distala sinnen och proximala sinnen. Proximala sinnen är de som saknar distala stimuli.

Anatomi

När man inom anatomi beskriver hur olika kroppsdelar är belägna pratar man om den proximala delen och den distala delen. Den proximala delen på en arm är den som sitter vid axeln. Den distala delen är därmed den del som är längst ifrån axeln, d.v.s. handen. Benet har också en proximal och distal del. Den poximala delen är upptill närmast torson och foten är i den distala änden.

På liknande sätt kan man prata om en proximal och distal del av en hunds svans. Även växter kan ha en proximal och distal del i förhållande till roten eller stammen.

Särskrivning och ändrad betydelse

14 maj 2020

Det svenska språket har en hög andel sammansatta ord, d.v.s. ord som består av andra ord med egen betydelse. Medan det är ganska vanligt med ord som består av två andra ord i t.ex. det tyska språket är det inte ovanligt att det finns svenska ord som består av tre och fyra andra ord. Två aktuella exempel är Folkhälsomyndigheten och världshälsoorganisationen. På engelska heter det senare World Health Organization (WHO). Tänk om vi skulle skriva värld hälsa organisation.

Om vi i Sverige skulle börja dela på våra sammansatta ord får de, i vissa fall, en annan betydelse.

Ett tydligt exempel är ordet skumtomte som särskrivet blir skum tomte. En skumtomte är en slags godis medan en skum tomte är en figur som man inte vill stöta på en mörk kväll.

Det sammansatta ordet kortfel, vanligt förekommande när man ska betala med kort, blir särskrivet kort fel. Det första betyder att man får gnugga sitt kort eller byta kort. Det andra betyder att man får vänta en stund, antagligen. Det är liknande med kortbetalning och kort betalning. I det första fallet betalar man med kort och i det andra fallet gör man antagligen en snabb betalning (vilket betalmedel man använder framgår inte). Att betala kontant med jämna pengar går väl fort om det är på tiotalet eller hundratalet men att blippa går också väldigt fort när det är ett litet belopp.

Att vara lättpackad när man går på vandring kan göra färden behaglig. Att däremot vara lätt packad ställer frågan om man ens kommer fram. Att vara förpackad eller för packad är också exempel med liknande anspelning på alkoholpåverkan.

En farfarströja är en sorts tröja med knäppning i halsen som man kan köpa som ny men farfars tröja vill man förmodligen inte köpa alls.

Vad betyder Covid-19?

13 maj 2020

Covid-19 är en engelsk akronym för en sjukdom i luftvägarna orsakad av ett virus. Co står för corona. Vi står för virus. D står för disease. Siffran 19 står för året 2019 vilket är det år då sjukdomen först bröt ut.

Corona, eller mer specifikt coronavirus, är en grupp av virus som har varit kända i flera decennier. Det specifika virus som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

Det råder en viss förvirring av valda termer där vissa kallar sjukdomen corona eller talar om viruset som covid-19. Sjukdomen heter Covid-19 med en rad symtom som är kopplade till luftvägarna tillsammans med feber i början. Viruset som sprids och orsakar sjukdomen heter SARS-CoV-2 och benämns ibland i vardagstal som corona eller coronaviruset.

På svenska översätts det fulla namnet på sjukdomen till coronavirussjukdom 2019. En svensk akronym skulle därför vara covis-19.

Antalet smittade och döda i covid-19

Den 21 oktober 2020 hade:

 • 41 247 539 personer i världen fått diagnosen covid-19. Detta baseras enbart på testade personer. Långt många fler anses vara smittade.
 • 1 131 429 personer i världen dött med diagnosen covid-19 som trolig orsak.
 • 107 355 personer i Sverige fått diagnosen covid-19. Vi vet att en stor andel av dem som blev smittade under våren 2020 aldrig testades.
 • 5 929 personer i Sverige dött med diagnosen covid-19 som trolig orsak.

Ovan uppgifter uppdateras inte regelbundet.

Etymologi

4 maj 2020

Ord uppstår inte i ett vakuum, varken historiskt eller kontextuellt. Genom att titta på hur ett ord har förändrats över tid kan man få fatt på ordets begriplighet i sitt urpsrungliga sammanhang. Denna typ av studie kallas etymologi.

Etym betyder namn eller ord och logi betyder lära. Etymologi betyder därför läran om ord. Nu handlar det inte om ord i vilken betydelse som helst utan om ords urpsrung och historia. Det handlar också om ett ords förändring och utveckling.

Man kan spåra ett ords ursprung till det att ordet först användes. När det gäller ord som har något eller några hundra år på nacken finns det ofta någon skriftlig dokumentation på ordets tidigaste förekomst. När det gäller väldigt gamla ord är det svårare.

För ord som har sitt ursprung i grekiska eller latin finns det viss dokumentation på ordets urpsrungliga betydelse. Om det snarare handlar om fornsvenska ord kan det vara något knivigare.

En bra källa vid etymologisk efterforskning är SAOB. Den är långt ifrån komplett men en god början. Vissa ord saknar helt dokumenterat urpsrung medan andra är väl beskrivna.

Två exempel på sökandet efter ursprung kan illustreras i ordet modell och ordet bänk.

Varför heter det vänsterprassel?

4 maj 2020

Det är allmänt känt att vänsterprassel eller att vänstra betyder att vara otrogen. Det är sällan någon långvarig otrohet det är tal om. Att vänstra är att ha något litet vid sidan. Ett vänsterprassel är en kortvarig relation jämte en långvarig och stadig relation. Det är alltid i förhållande till den långvariga och stadiga relationen som man vänstrar.

En mer intressant fråga är varför det heter vänsterprassel eller vänstra. Det finns några förslag, närmare bestämt fyra, och dessa ska granskas lite närmare.

1. Håll dig till höger, Svensson

Ett förslag är att uttrycker kommer från en låt av The Telstars som kom ut 1967 i samma veva som Sverige gick över till högertrafik. Låten heter Håll dig till höger, Svensson. Så här är första versen och refrängen:

En amatör-Don Juan tar en chans att gå på vift
Han fixar och han trixar, glömmer bort att han är gift
Sen står han där med vänster-prassel, byxis för allt båg och trassel
Ljuger för dom båda två i skift

Håll dig till höger, Svensson, håll dig till höger
Annars slutar det bara med en smäll

Här antar man att höger är den rätta sidan och vänster sida är den som slutar illa. Vänster skulle därför vara fel väg. Att vänstra är förslagsvis att välja det mindre bra. Att det blev vänster-prassel är mer en slump, menar vissa, då det främst är avsett att rimma på "trassel".

Detta skulle kunna vara en rimlig tolkning om det inte fanns en allvarlig miss. Den första noteringen av ordet är från 1961. Man kan läsa i SAOB att ordet först användes i DN det året. Alltså är ordet äldre än sången. Det måste finnas en äldre källa.

 

 

 

 

kulturbloggar.nu

 

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Reggad på Commo.se