Vad betyder kontext?

Du har säkert stött på ordet kontext vid ett flertal tillfällen. Du kanske undrar vad det betyder, eller är osäker på dess betydelse i ett visst sammanhang. I detta inlägg ges en fullständig förklaring av ordet kontext.

Betydelse och etymologi

Vanligtvis betyder kontext sammanhang, situation eller omständighet. Om man bryter ner ordets två delar, kon och text, är den ursprungliga betydelsen med text eller tillsammans med text. Kon kommer från latinets con som betyder med. Text kommer från latinets textus/textum som betyder vävnad eller att väva och kan jämföras med ordet textur (ett materials struktur och yta). I språksammanhang betyder text en sammansättning av ord. Kontext kan därför förklaras som en text och det den kommer tillsammans med. En text, kort eller lång, finns inte i ett vakuum. Det är svårt att förstå en text utan kringinformation.

Ordet kontext finns dokumenterat i det svenska språket sedan 1600-talet. Det har motsvarigheter i engelskan (context), franskan (contexte) och latin (contextus) med samma betydelser. I det engelska språket har ordet context förekommit sedan 1400-talet. Den engelska användningen kommer i sin tur från latinet som är ursprunget.

Begreppt kontext används inom litteraturvetenskap, språkvetenskap, kommunikationsvetenskap och semiotik samt i en rad samhällsvetenskaper och beteendevetenskaper. Kontex har lite olika användning beroende på vilken vetenskalig disciplin det förekommer i.

Exempel på hur ord påverkas av sin kontext

Ords betydelse bestäms av i vilket sammanhang det förekommer. Detta sammanhang kan vara ett textstycke där ordet ingår eller så kan det vara en större situation med mer information som bestämmer ordets betydelse.

Ordet röst har olika betydelse beroende på i vilket textsammanhang det ingår. Titta på följande två exempel:

Han pratade med hög röst som om han var arg.

Hon bestämde sig tidigt för att lägga sin röst på samma parti som i tidigare val.

Väldigt många ord kan vara tvetydiga. Vilken betydelse det är som gäller bestäms av de omgivande orden som utgör det specifika ordets kontext. Betydelsen av ordet röst framkommer tydligt av dessa sammanhang.

En hel mening får också sin betydelse ifrån det sammanhang det ingår. Här följer ett exempel på där en och samma fras får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används och framför allt vem i sammahanget som uttalar frasen. Detta är ett typiskt sätt att använda kontext inom socialpsykologi och kommunikationsvetenskap.

En anställd kommer in i sin chefs rum. Chefen säger: "var så god och sitt".

En anställd kommer in i sin chefs rum. Den anställde säger: "var så god och sitt".

I det första sammanhanget är det ägaren av rummet som är en artig värd och erbjuder besökaren att sitta. I det andra sammanhanget är det besökaren som uttalar orden vilket är ovanligt och kan tolkas som aggressivt. Detta gäller trots att frasen inleds med "var så god" som är ett vänligt uttryck. Om allt dessutom sägs med bestämd röst uppfattas den anställdes ord som en provokation och en annonsering om att den anställde är missnöjd och ska tillrättavisa sin chef. I dessa två scener finns det en rad tysta regler om att vara värd och gäst respektive om att vara chef och anställd. Dessa regler, tysta eller ej, utgör en central del av kontexten.

Exempel på hur handlingar påverkas av sin kontext

Betydelsen av en gest kan också bestämmas av situationen. En vinkande rörelse är ett vanligt sätt att hälsa på lite avstånd. Beroende på om två personer möts eller skiljs åt betyder den vinkande rörelser "hej" eller "hejdå". Här utgör de olika sekvenserna i ett möte mellan individerna kontexten för gesten.

Ett tydligt exempel på skillnaden i en viss typ av handling är knytnävsslag. Om det uppstår en fight på en skolgård och två elever slår på varandra med knytnävaran ska man inte vänta sig att de följer några regler för hur eller vem man får slå. Om man däremot sätter ungdomarna i en boxningsring finns det särskilda bestämmelser för när man får slå, hur man får slå och vem man får slå. Ringen, som är fyrkantig, och reglerna utgör kontexten som ger betydelse för varje knytnävsslag som sker inom denna särskilda situation.

På skolgården handlar det om en handgriplig konflikt. Om det finns några regler för ett slagsmål på skolgården så ingår det också att man kan vara oeniga om dessa regler vilket försvårar konflikten. I boxningsringen är alla överens om vilka regler som gäller. Då handlar det snarare om en sport med permanenta regler som gäller för varje match och om man bryter mot reglerna får man inte fortsätta som deltagare. Om det skulle hända att deltagarna i boxningsmatchen efter matchen, utanför ringen, börjar slå på varandra gäller en annan kontext.

Ett knytnävsslag i ansiktet på en skolgård kan leda till brottsmistanke om misshandel. Ett knytnävsslag i ansiktet i en boxningsring, under en pågående match, leder inte till några legala påföljder. Kontexten bestämmer.

Text och kontext

Inom vissa samhällsvetenskaper, särskilt antropologi, använder man orden text och kontext tillsammans. Här ska man inte tolka ordet text för bokstavligt. Text betyder då innehållet i ett budskap oavsett om det är ett skriftligt budskapet, ett talat budskap, ett bildbaserat budskap eller gester. Naturligtvis kan en text bestå av en kombination av t.ex. skrift och bild, tal och bild, gest och bild eller tal och gest. Kontexten utgör då den inramning som texten ingår i. Med andra ord betyder text och kontext innehåll och sammanhang.

Det är ganska vanligt att använda en ram eller inramning som metafor för ordet kontext. Genom att rama in ger man innehållet en viss status. En fin ram ger värdet på konstverket jämfört med en ful ram. Ett bekostat bokomslag antyder värdet av bokens innehåll jämfört med ett enkelt bokomslag. En fin förpackning antyder värdet av ett klädesplagg jämfört med en ful förpackning. På motsvarande sätt kan tonfallet ange värdet av orden som uttalas.

Skapa kontext

Det finns vissa teorier som behandlar ord och handling kontextlöst eller oberoende av kontext. Detta är ovanligt för de vetenskaper som söker ords och handlingars betydelse. Där menar man att orden och handlingarna ska förstås i sin kontext. Betydelsen är alltså kontextberoende. Det finns en tredje variant där man vill belysa ett ord eller en handling på ett särskilt sätt och därför skapar en kontext för att uppnå den betydelsen. Att använda sig av liknelser, metaforer och analogier är sätt att skapa en kontext.

Inramning eller 'framing' är en särskild benämning på hur man kan skapa en kontext. Det brukar ses som att man får någon att skifta fokus eller perspektiv. Ett enkelt exempel är när något tydligt pratar om något fenomen ur sitt eget perspektiv. Genom att erbjuda någon annans perspektiv på samma fenomen kan man få personen att skifta fokus. Det finns flera sätt att se på saken.

I normala fall sitter vi på en gräsplätt för att vila, slappna av och umgås med vänner. Själva sittandet har då en särskild funktion och signalerar att man är ganska passiv. Genom att på något sätt kommunicera att sittande är en politisk handling, en sittstrejk, blir det något aktivt även om själva kroppshållningen är densamma. Att signalera att sittandet ska tolkas på ett särskilt sätt är ett exempel på 'framing', och en skapad kontext, som ger sittandet en särskild betydelse. Vi sitter här tills vi får som vi vill eller tills ni börjar att lyssna på våra krav och behov.

Kontextuell och kontextualisera

Ordet kontextuell, som är ett adjektiv, är en avledning av ordet kontext och betyder något som är satt i sitt sammanhang.

Exempel: Stycket i rapporten ger en kontextuell förklaring. Det särskilda stycket ger en förklaring genom att sätta något i sitt sammanhang.

Exempel: "Hennes utsaga var sparsam, d.v.s. att hon valde att yttra sig med få ord." Tillägget som börjar med "d.v.s." ger en viss kontext åt den föregående delen. Tillägget blir då en kontextuell formulering till ordet "sparsam".

Att kontextualisera, som är ett verb, betyder att sätta något i sitt sammanhang. Detta kan göras genom att beskriva en person i sitt historiska sammanhang eller förklara ett ords urpsrung respektive språkliga miljö.

Exempel: Hans ständiga strävande efter rikedom kan förklaras av hans otrygga uppväxt. Att förklara att en person har haft en otrygg uppväxt är att kontextualisera personens strävan att nå rikedom eftersom det kan bli ett sätt för personen att känna sig trygg.

Exempel: "Håll utkik efter farbror blå medan jag går in och hämtar prylarna." För att helt säkert förstå denna mening behöver man förstå den språkmiljö där uttalandet typiskt förekommer. Det handlar om slang bland unga människor som möjligtvis rör sig i gränslandet till vad som är lagligt och därför behöver de hålla koll på polisen. "Farbror blå" är alltså ett slang för polis, de blå inslagen i uniformen är den troligaste kopplingen, som förekommer i vissa förortsområden. Att förklara att det rör sig om slang inom vissa förortsområden är att kontextualisera uttryck som "farbror blå".

Metakontext

Att kontextualisera ordet kontext är en form av metakontext som då betyder kontext för ordet kontext.

Flera av exemplen ovan är metakontexter då de sätter tillämpningen av ordet kontext i olika kontexter.

Att jämföra hur ords betydelse varierar beroende på olika kontext är i sig en metakontext genom att man sätter de olika kontexterna i ett sammanhang.

Att prata (eller skriva) om ordet kontext är i sig en metakontext. Ordets etymologi sätter in ordet kontext i sitt historiska sammanhang.

Exempel på metakontexter:

I den animerade tv-serien Family Guy händer de att huvudkaraktärerna kommenterar sig själva som medverkande i serien. Då blir ett uttalande dels en del av kontexten som serien och dess karaktärer utgör och dels som kommentarer som blir en utifrånbetraktelse om att Family Guy inte får några seriösa priser eller att en person som gör rösten till en karaktär omnämns vid namn som känd skådespelare i andra sammanhang. I det senare fallet ska samma kommentar tolkas ur en metakontext där man pratar om serien utifrån och sätter den i samband med andra händelser som sker utanför serien.

En person tänker på ett kommande samtal med en vän. I sitt inre säger personer ganska hårda ord till sin vän. Där utspelar sig allt i en viss kontext. Personen växlar sedan till hur det rimligtvis kommer att utspela sig med en mildare ton och en hövlig attityd. Samma budskap men paketerat på ett annat sätt. Hen vill ju inte äventyra den goda relationen till vännen. Att se dessa båda möjligheter i hur ett budskap kan levereras och hur det kan komma att tas emot blir en metakontext. Allt sker i personens tankar innan hen yttrar något för sin vän.

Lågkontext respektive Högkontext

Begreppen lågkontext och högkontext myntades av antropologen Edward T. Hall som menade att vi har olika sätt att kommunicera och tolka budskap beroende på vilken kultur man kommer ifrån. I en lågkontextkultur, som den svenska är, vilar huvudparten av budskapet i de sagda orden som också är tämligen direkta. Kontexten och vissa icke-varbala markörer har betydelse men relativt låg betydelse.

I en högkontextkultur, som den japanska, utgör den talade delen av kommunikationen en mindre central del medan sammanhanget och de icke-verbala inslagen utgör en mer betydande del. Den talade delen är dessutom ganska indirek och inlindad. I en högkontextkultur får man vara bra på att gissa eftersom budskapen kan vara rätt så vaga. Genom att hämta information från kontexten och andra signaler baserar man sin tolkning på en större helhet jämfört med tolkningen i en lågkontextkultur.

Sammanfattning

Ordet kontext är ganska vanligt förekommande. Det betyder ungefär sammanhang och används för att man ska förstå hur saker vi säger, skriver och gör ska tolkas i det sammanhang där de förekommer.

Det finns en rad exempel på hur kontext kan påverka och i denna specifika text blir även metakontext relevant eftersom det är en kontextuell hantering av ordet kontext. Man kan även förstå att kontexten har mer eller mindre betydelse i uttolkningen av ett budskap beroende på en rad faktorer som t.ex. kultur.

23 Nov 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se